Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme

Asp.Net ile üyelik sistemi derslerimizin sonuncusuna geldik, önceki derslerimizde Üye Giriş ve Üye Olma, Şifremi Unuttum Sayfası konularını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi üyelik sistemi son dersi Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme konusuna başlayalım.
İlk olarak üye giriş sayfasından kullanıcı adı ve şifresini doğru giren kullanıcının bilgilerini görebileceği ve isterse düzenleyebileceği profil sayfasını hazırlayalım
aspnetuyeliksistemi7
gibi bir form oluşturmamız gerekli bunun için kodlarımız..:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

    <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" 
      Text="Üye Sayfasına Hoşgeldiniz...:"></asp:Label>
      <br />

      <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
           <tr>
             <td width="140">
               <asp:Label ID="lbltuyeadi" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
             </td>
             <td width="269">
             <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltsifre" runat="server" Text="Şifre"></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblsifre" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltad" runat="server" Text="Ad"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblad" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblEmail" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltbilgi" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblbilgi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
        </table>
         <br />
      <asp:HyperLink ID="hplprflduzenle" runat="server" 
        NavigateUrl="uyeduzenle.aspx">Profilini Düzenle</asp:HyperLink>
    &nbsp;<asp:LinkButton ID="lnkcikis" runat="server" onclick="lnkcikis_Click" >Çıkış</asp:LinkButton>
    </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

Kullanıcı doğru üye adı ve şifre girerse sayfamızda kontrol edilecek uyan kayıt var ise yukarıdaki form içerisindeki alanlarda üye bilgileri görüntülenecek, formun altında bir bağlantı birde linkbutton var bunlardan birincisi üye profil bilgilerini düzenlemek için uyeduzenle.aspx sayfasına link için, diğeride çıkış işlemi için gerekli..
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace eklemelerinden sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }
     bilgilerigetir();
    }
    protected void bilgilerigetir()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
//*** www.aspnetornekleri.com ***//
      db_adapter = new OleDbDataAdapter();
      db_adapter.SelectCommand = db_komut;
      db_adapter.Fill(ds);
      dt = ds.Tables[0];
      db_adapter = null;
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        this.lbluyeadi.Text = dt.Rows[0]["uyeadi"].ToString();
        this.lblsifre.Text = dt.Rows[0]["sifre"].ToString();
        this.lblad.Text = dt.Rows[0]["ad"].ToString();
        this.lblEmail.Text = dt.Rows[0]["mail"].ToString();
        this.lblbilgi.Text = dt.Rows[0]["bilgi"].ToString();
      }
    }
    protected void lnkcikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session.Abandon();
      Response.Redirect("uyegiris.aspx");
    }

aspnetuyeliksistemi8
Üye giriş yaptı bilgilerini görüntüledi ama şifresini yada diğer bilgilerini değiştirmek istiyor ne yapmamız lazım , sayfanın altında yer lana biraz önce bahsettiğim uyeduzenle.aspx sayfasını hazırlayacağız..
aspnetuyeliksistemi9
form görüntümüz yukarıdaki gibi olacak bunun için gerekli olan kodlarımız..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com
  </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" Text="Bilgilerini Düzenle"></asp:Label>
  <br />
  <asp:Panel ID="pnlbilgiler" runat="server">
    <asp:Label ID="lbldurum" runat="server"></asp:Label>
    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
      <tr>
        <td width="140">
          <asp:Label ID="lblTitleUsername" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
        </td>
        <td width="269">
          <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitlePassword" runat="server" Text="Şifre:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifre" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqsifre" runat="server" ControlToValidate="txtsifre"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleConPassword" runat="server" Text="Şifre Tekrar:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifretekrar" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          &nbsp;<asp:CompareValidator ID="regsifretekrar" runat="server" ControlToCompare="txtsifre"
            ControlToValidate="txtsifretekrar" ErrorMessage="* Şifreler Uyuşmuyor"></asp:CompareValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleName" runat="server" Text="Adınız:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" Width="191px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqad" runat="server" ControlToValidate="txtad" Display="Dynamic"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="ReqEmail" runat="server" ControlToValidate="txtEmail"
            Display="Dynamic" ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
          &nbsp;<asp:RegularExpressionValidator ID="RegEmail" runat="server" ErrorMessage="* Geçersiz Email"
            ControlToValidate="txtEmail" Display="Dynamic" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblCountry" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtbilgi" runat="server" Width="190px" Height="63px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqbilgi" runat="server" ControlToValidate="txtbilgi"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <br />
    <asp:Button ID="btnguncelle" runat="server" Text="Güncelle" 
      Style="height: 26px" onclick="btnguncelle_Click" />
    &nbsp;
  </asp:Panel>
  <asp:Panel ID="pnlsonuc" runat="server">
    <asp:Label ID="lblFinish" runat="server" Text="Bilgileriniz Güncellendi"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:HyperLink ID="hplLogin" runat="server" NavigateUrl="~/uye.aspx">Üye Ana Sayfa</asp:HyperLink>
  </asp:Panel>
  </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

aspnetuyeliksistemi10
Üye istediği bilgileri düzenledi Güncelle butona bastı şimdi kod sayfamızı yazıyoruz, yine
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace lerini eklemeyi unutmuyoruz..

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }

      this.pnlbilgiler.Visible = true;
      this.pnlsonuc.Visible = false;

      if (!Page.IsPostBack)
      {
        bilgilerigoster();
      }
    }
    protected void bilgilerigoster()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      OleDbDataReader db_reader = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_reader =db_komut.ExecuteReader();
      if (db_reader.HasRows)
      {
        db_reader.Read();
        this.lbluyeadi.Text =db_reader["uyeadi"].ToString();
        this.txtad.Text = db_reader["ad"].ToString();
        this.txtEmail.Text = db_reader["mail"].ToString();
        this.txtbilgi.Text = db_reader["bilgi"].ToString();
      }
      db_reader.Close();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
    }

    protected void btnguncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection db_baglanti = null;
      OleDbCommand db_komut = null;
      OleDbDataReader dtReader = null;
      string deneme = Session["uyeadi"].ToString();
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE mail=@mail and uyeadi<>@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"].ToString();
      dtReader = db_komut.ExecuteReader();
      if (dtReader.HasRows)
      {
        this.lbldurum.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.lbldurum.Text = "Mail Adresi zaten var!!!";
      }
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      string sorgu1 = "Update bilgiler set sifre=@sifre,ad=@ad,mail=@mail,bilgi=@bilgi where uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu1, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@sifre", OleDbType.VarChar).Value = this.txtsifre.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@ad", OleDbType.VarChar).Value = this.txtad.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@bilgi", OleDbType.VarChar).Value = this.txtbilgi.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_komut.ExecuteNonQuery();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      this.pnlbilgiler.Visible = false;
      this.pnlsonuc.Visible = true;
    }

Asp.Net ile üyelik sistemini bitirmiş oluyoruz. Projenin çalışan halini buradanindirebilirsiniz…
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 1 – Üye Giriş ve Üye Olma
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 2 – Şifremi Unuttum Sayfası
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme