Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli…
textboxicindeuyari
Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.:
jquery-1.10.1.min.js ve
Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>http://www.aspnetornekleri.com/</title>
  <script src="Script/jquery-1.10.1.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="Script/Float.js" type="text/javascript"></script>
  <script type = "text/javascript">
    $(function () {
      $(".Validators").Float();
    });
  </script>
</head>
<body style = "font-family:Arial;font-size:10pt">
  <form id="form1" runat="server">
  Adınız: (*Gerekli)<br />
  <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" ></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" CssClass="Validators"
  Display="Dynamic" ControlToValidate="txtad" runat="server"
  ErrorMessage="İsminiz gerekli." style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <hr />
  Email: (*Gerekli)<br />
  <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" CssClass="Validators"
  Display="Dynamic" ControlToValidate="txtEmail" runat="server"
  ErrorMessage="Mail adresinizi girin" style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator6" runat="server" style="color:Red;display:none;"
    ErrorMessage="Geçersiz mail adresi"
    ControlToValidate="txtEmail" CssClass="Validators" Display="dynamic"
    ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">
  </asp:RegularExpressionValidator>
  <hr />
  Yaş: (Gerekli ve Yaş Bilgisi 18-45 arasında olmalı)<br />
  <asp:TextBox ID="txtyas" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" CssClass="Validators"
    Display="Dynamic" ControlToValidate="txtyas" runat="server"
    ErrorMessage="Yaşınızı girin." style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" CssClass="Validators" Display="Dynamic"
    MinimumValue="18" MaximumValue="45" Type="Integer" ControlToValidate="txtyas"
    runat="server" ErrorMessage="Yaşınız 18-45 aralığında olmalı..." style="color:Red;display:none;"></asp:RangeValidator>
  <br />
  <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kaydet" />
  </form>
</body>
</html>