Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme

Asp.Net ile üyelik sistemi derslerimizin sonuncusuna geldik, önceki derslerimizde Üye Giriş ve Üye Olma, Şifremi Unuttum Sayfası konularını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi üyelik sistemi son dersi Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme konusuna başlayalım.
İlk olarak üye giriş sayfasından kullanıcı adı ve şifresini doğru giren kullanıcının bilgilerini görebileceği ve isterse düzenleyebileceği profil sayfasını hazırlayalım
aspnetuyeliksistemi7
gibi bir form oluşturmamız gerekli bunun için kodlarımız..:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

    <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" 
      Text="Üye Sayfasına Hoşgeldiniz...:"></asp:Label>
      <br />

      <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
           <tr>
             <td width="140">
               <asp:Label ID="lbltuyeadi" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
             </td>
             <td width="269">
             <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltsifre" runat="server" Text="Şifre"></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblsifre" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltad" runat="server" Text="Ad"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblad" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblEmail" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltbilgi" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblbilgi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
        </table>
         <br />
      <asp:HyperLink ID="hplprflduzenle" runat="server" 
        NavigateUrl="uyeduzenle.aspx">Profilini Düzenle</asp:HyperLink>
    &nbsp;<asp:LinkButton ID="lnkcikis" runat="server" onclick="lnkcikis_Click" >Çıkış</asp:LinkButton>
    </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

Kullanıcı doğru üye adı ve şifre girerse sayfamızda kontrol edilecek uyan kayıt var ise yukarıdaki form içerisindeki alanlarda üye bilgileri görüntülenecek, formun altında bir bağlantı birde linkbutton var bunlardan birincisi üye profil bilgilerini düzenlemek için uyeduzenle.aspx sayfasına link için, diğeride çıkış işlemi için gerekli..
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace eklemelerinden sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }
     bilgilerigetir();
    }
    protected void bilgilerigetir()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
//*** www.aspnetornekleri.com ***//
      db_adapter = new OleDbDataAdapter();
      db_adapter.SelectCommand = db_komut;
      db_adapter.Fill(ds);
      dt = ds.Tables[0];
      db_adapter = null;
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        this.lbluyeadi.Text = dt.Rows[0]["uyeadi"].ToString();
        this.lblsifre.Text = dt.Rows[0]["sifre"].ToString();
        this.lblad.Text = dt.Rows[0]["ad"].ToString();
        this.lblEmail.Text = dt.Rows[0]["mail"].ToString();
        this.lblbilgi.Text = dt.Rows[0]["bilgi"].ToString();
      }
    }
    protected void lnkcikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session.Abandon();
      Response.Redirect("uyegiris.aspx");
    }

aspnetuyeliksistemi8
Üye giriş yaptı bilgilerini görüntüledi ama şifresini yada diğer bilgilerini değiştirmek istiyor ne yapmamız lazım , sayfanın altında yer lana biraz önce bahsettiğim uyeduzenle.aspx sayfasını hazırlayacağız..
aspnetuyeliksistemi9
form görüntümüz yukarıdaki gibi olacak bunun için gerekli olan kodlarımız..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com
  </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" Text="Bilgilerini Düzenle"></asp:Label>
  <br />
  <asp:Panel ID="pnlbilgiler" runat="server">
    <asp:Label ID="lbldurum" runat="server"></asp:Label>
    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
      <tr>
        <td width="140">
          <asp:Label ID="lblTitleUsername" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
        </td>
        <td width="269">
          <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitlePassword" runat="server" Text="Şifre:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifre" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqsifre" runat="server" ControlToValidate="txtsifre"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleConPassword" runat="server" Text="Şifre Tekrar:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifretekrar" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          &nbsp;<asp:CompareValidator ID="regsifretekrar" runat="server" ControlToCompare="txtsifre"
            ControlToValidate="txtsifretekrar" ErrorMessage="* Şifreler Uyuşmuyor"></asp:CompareValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleName" runat="server" Text="Adınız:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" Width="191px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqad" runat="server" ControlToValidate="txtad" Display="Dynamic"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="ReqEmail" runat="server" ControlToValidate="txtEmail"
            Display="Dynamic" ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
          &nbsp;<asp:RegularExpressionValidator ID="RegEmail" runat="server" ErrorMessage="* Geçersiz Email"
            ControlToValidate="txtEmail" Display="Dynamic" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblCountry" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtbilgi" runat="server" Width="190px" Height="63px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqbilgi" runat="server" ControlToValidate="txtbilgi"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <br />
    <asp:Button ID="btnguncelle" runat="server" Text="Güncelle" 
      Style="height: 26px" onclick="btnguncelle_Click" />
    &nbsp;
  </asp:Panel>
  <asp:Panel ID="pnlsonuc" runat="server">
    <asp:Label ID="lblFinish" runat="server" Text="Bilgileriniz Güncellendi"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:HyperLink ID="hplLogin" runat="server" NavigateUrl="~/uye.aspx">Üye Ana Sayfa</asp:HyperLink>
  </asp:Panel>
  </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

aspnetuyeliksistemi10
Üye istediği bilgileri düzenledi Güncelle butona bastı şimdi kod sayfamızı yazıyoruz, yine
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace lerini eklemeyi unutmuyoruz..

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }

      this.pnlbilgiler.Visible = true;
      this.pnlsonuc.Visible = false;

      if (!Page.IsPostBack)
      {
        bilgilerigoster();
      }
    }
    protected void bilgilerigoster()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      OleDbDataReader db_reader = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_reader =db_komut.ExecuteReader();
      if (db_reader.HasRows)
      {
        db_reader.Read();
        this.lbluyeadi.Text =db_reader["uyeadi"].ToString();
        this.txtad.Text = db_reader["ad"].ToString();
        this.txtEmail.Text = db_reader["mail"].ToString();
        this.txtbilgi.Text = db_reader["bilgi"].ToString();
      }
      db_reader.Close();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
    }

    protected void btnguncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection db_baglanti = null;
      OleDbCommand db_komut = null;
      OleDbDataReader dtReader = null;
      string deneme = Session["uyeadi"].ToString();
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE mail=@mail and uyeadi<>@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"].ToString();
      dtReader = db_komut.ExecuteReader();
      if (dtReader.HasRows)
      {
        this.lbldurum.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.lbldurum.Text = "Mail Adresi zaten var!!!";
      }
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      string sorgu1 = "Update bilgiler set sifre=@sifre,ad=@ad,mail=@mail,bilgi=@bilgi where uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu1, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@sifre", OleDbType.VarChar).Value = this.txtsifre.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@ad", OleDbType.VarChar).Value = this.txtad.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@bilgi", OleDbType.VarChar).Value = this.txtbilgi.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_komut.ExecuteNonQuery();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      this.pnlbilgiler.Visible = false;
      this.pnlsonuc.Visible = true;
    }

Asp.Net ile üyelik sistemini bitirmiş oluyoruz. Projenin çalışan halini buradanindirebilirsiniz…
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 1 – Üye Giriş ve Üye Olma
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 2 – Şifremi Unuttum Sayfası
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme

 • Çeşme Mekan

  CType(DataList1.Controls(0).FindControl(“label1”), Label).Text = CType(DataList1.Controls(0).FindControl(“DropDownList1”), DropDownList).SelectedValue

  bu kodla datalist içindeki dropdownlist içinde seçilmiş bir değeri label a atmaya çalışıyorum fakat butona bastığımda sayfa postback oluyor ve dropdawn daki varsayılan değeri atıyor nasıl düzenleme yapabilirim if döngüsüyle sayfanın postback olmasını önlediğimde bile çözüm yok;

  If Not Page.IsPostBack Then
  CType(DataList1.Controls(0).FindControl(“label1”), Label).Text = CType(DataList1.Controls(0).FindControl(“DropDownList1”), DropDownList).SelectedValue
  End If

  buna benzer farklı bir konuyla ilgili makaleniz varmı

 • Çeşme Mekan

  Prpjeyi vb ye göre düzenledim ve çalıştırdım bir sıkıntı yok fakat giriş yaptıktan sonra session ı tanımıyor. hatta kullanıcı girişi yapmadan uye ve uye duzenleeme sayfalarına girilmesine izin veriyor nasıl yardımc olabilirsiniz. Farklı sayfa açıp sessionları gönderdiğimde ise işlem yapıyor bir sıkıntı yok. kodlarda bir eksiklik ve yanlış bulamadım.

  • BilisimOgretmeni

   kodları görmeden bir şey söylemem zor 🙁 ama eksik bırakılan bir bölüm muhakkak vardır.

   • Çeşme Mekan

    üye giriş kodları:

    Imports System
    Imports System.Collections.Generic
    Imports System.Linq
    Imports System.Web
    Imports System.Web.UI
    Imports System.Web.UI.WebControls
    Imports System.Data
    Imports System.Data.OleDb
    Public Class uyegiris
    Inherits System.Web.UI.Page

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

    End Sub

    Protected Sub btngiris_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim baglanti As OleDbConnection
    Dim komut As OleDbCommand
    baglanti = New OleDbConnection(“provider= microsoft.jet.oledb.4.0;data source=” & Server.MapPath(“~/app_databurak.mdb”))
    baglanti.Open()
    Dim sorgu As String = “SELECT COUNT(*) FROM uyeler WHERE uye_adi=@uyeadi and uye_sifre=@sifre”
    komut = New OleDbCommand(sorgu, baglanti)
    komut.Parameters.Add(“@uyeadi”, OleDbType.VarChar).Value = txtuyeadi.Text
    komut.Parameters.Add(“@sifre”, OleDbType.VarChar).Value = txtsifre.Text
    Dim kayitsayisi As Integer = CType(komut.ExecuteScalar(), Integer)
    baglanti.Close()
    baglanti = Nothing
    If kayitsayisi 0 Then
    Me.lbluyeadi.Text = dt.Rows(0)(“uye_adi”).ToString()
    Me.lblsifre.Text = dt.Rows(0)(“uye_sifre”).ToString()
    Me.lblad.Text = dt.Rows(0)(“uye_ad”).ToString()
    Me.lblEmail.Text = dt.Rows(0)(“uye_mail”).ToString()
    Me.lblbilgi.Text = dt.Rows(0)(“uye_bilgi”).ToString()

    End If
    End Sub
    Protected Sub lnkcikis_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Session.Abandon()
    Response.Redirect(“uyegiris.aspx”)
    End Sub

    End Class

    uyeduzenle.aspx kodlar:

    Imports System.Data
    Imports System.Data.OleDb
    Imports System.Data.OleDb.OleDbDataReader
    Imports System.Net.Mail
    Imports System.Net
    Imports System.Web.Configuration
    Imports System.Net.Mail.MailMessage
    Imports System.IO
    Public Class uyeduzenle
    Inherits System.Web.UI.Page

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Convert.ToString(Session(“uye_adi”)) = 0 Then
    Response.Redirect(“uyegiris.aspx”)
    Response.[End]()
    End If
    Me.pnlbilgiler.Visible = True
    Me.pnlsonuc.Visible = False
    If Not Page.IsPostBack Then
    bilgilerigoster()
    End If
    End Sub
    Protected Sub bilgilerigoster()
    Dim dt As DataTable = Nothing
    Dim ds As New DataSet()
    Dim baglanti As OleDbConnection
    Dim komut As OleDbCommand
    Dim adapter As OleDbDataAdapter = Nothing
    Dim reader As OleDbDataReader = Nothing
    baglanti = New OleDbConnection(“provider= microsoft.jet.oledb.4.0;data source=” & Server.MapPath(“~/app_databurak.mdb”))
    baglanti.Open()
    Dim sorgu As String = “SELECT * FROM uyeler WHERE uye_adi=@uyeadi”
    komut = New OleDbCommand(sorgu, baglanti)
    komut.Parameters.Add(“@uyeadi”, OleDbType.VarChar).Value = Session(“uye_adi”)
    reader = komut.ExecuteReader()
    If reader.HasRows Then
    reader.Read()
    Me.lbluyeadi.Text = reader(“uye_adi”).ToString()
    Me.txtad.Text = reader(“uye_ad”).ToString()
    Me.txtEmail.Text = reader(“uye_mail”).ToString()
    Me.txtbilgi.Text = reader(“uye_bilgi”).ToString()
    End If
    reader.Close()
    baglanti.Close()
    baglanti = Nothing
    End Sub
    Protected Sub btnguncelle_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim baglanti As OleDbConnection = Nothing
    Dim komut As OleDbCommand = Nothing
    Dim dtReader As OleDbDataReader = Nothing
    Dim deneme As String = Session(“uye_adi”).ToString()
    baglanti = New OleDbConnection(“provider= microsoft.jet.oledb.4.0;data source=” & Server.MapPath(“~/app_databurak.mdb”))
    baglanti.Open()
    Dim sorgu As String = “SELECT * FROM uyeler WHERE uye_mail=@mail and uye_adi@uyeadi”
    komut = New OleDbCommand(sorgu, baglanti)
    komut.Parameters.Add(“@mail”, OleDbType.VarChar).Value = Me.txtEmail.Text
    komut.Parameters.Add(“@uyeadi”, OleDbType.VarChar).Value = Session(“uye_adi”).ToString()
    dtReader = komut.ExecuteReader()
    If dtReader.HasRows Then
    Me.lbldurum.ForeColor = System.Drawing.Color.Red
    Me.lbldurum.Text = “Mail Adresi zaten var!!!”
    End If
    Dim sorgu1 As String = “Update uyeler set uye_sifre=@sifre,uye_ad=@ad,uye_mail=@mail,uye_bilgi=@bilgi where uye_adi=@uyeadi”
    komut = New OleDbCommand(sorgu1, baglanti)
    komut.Parameters.Add(“@sifre”, OleDbType.VarChar).Value = Me.txtsifre.Text
    komut.Parameters.Add(“@ad”, OleDbType.VarChar).Value = Me.txtad.Text
    komut.Parameters.Add(“@mail”, OleDbType.VarChar).Value = Me.txtEmail.Text
    komut.Parameters.Add(“@bilgi”, OleDbType.VarChar).Value = Me.txtbilgi.Text
    komut.Parameters.Add(“@uyeadi”, OleDbType.VarChar).Value = Session(“uye_adi”)
    komut.ExecuteNonQuery()
    baglanti.Close()
    baglanti = Nothing
    Me.pnlbilgiler.Visible = False
    Me.pnlsonuc.Visible = True
    End Sub
    End Class

    db=burak tablo: uyeler
    uye_id,uye_adi,uye_sifre,uye_ad,uye_mail,uye_bilgi

    • Çeşme Mekan

     uyeduzenleme sayfasındaki sorunu çözdüm bir sıkıntı kalmadı uye.aspx sayfasına session tarafından veriler aktarılmasa bile profil görüntüle ve bilgi güncelle bölümleri eksiksiz çalışıyor. Ama uye.aspx sayfası hala aynı.

   • Çeşme Mekan

    uye.aspx ve uyegiris sayfalarımı yeniden derledim. kodlarda bir sıkıntı yok fakat her iki sayfayıda farklı isimlerde yeniden oluşturup kodları tekrar yazdım ve kendi olması gereken sayfalara yapıştırdım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. (Araba Çalışmıyorsa Yapılabilecek En İyi Şey Biraz Bekledikten Sonra Kontağı Tekrar Çevirmektir. 😀 ) Kodlarınız için Teşekkürler

    • BilisimOgretmeni

     verileri taşımıyor derken veri tabanından mı okumuyor? eğer öyleyse sql sorgusunda bir hata olabilir

 • NAZIM

  c# taki programı aynen vb ye çevirdim sorunsuz düzenledim fakat sessionları hiçbir şekilde taşımıyor. kullanıcı girişi yapılmamış olsa dahi uyeduzenleme sayfasına giriş yapmaması gerekirken giriş yapıyor.

 • Hüseyin Sonel

  Hocam yardımcı olur musunuz hata ıcın

  • BilisimOgretmeni

   hata ne acaba

   • Hüseyin Sonel

    BU HOCAM

 • Aykut

  Merhaba; bu şekilde bir düzenleme yaptım, fakat benim projemde üye resmi’de mevcut, düzenle dediğimde üye fotoğrafını yeniden seçmezse eski fotoğrafı siliniyor, bunu nasıl engelleyebilirim ? yani üye fotoğrafını fileupload’tan seçmediği sürece veri tabanında eski fotoğraf kaydı kalsın istiyorum

  örnek kodlarım:

  string resimadi = “”;

  string uzanti = “”;

  if (fuResim.HasFile)

  {

  uzanti = Path.GetExtension(fuResim.PostedFile.FileName);

  resimadi = Ayarlar.UrlSeo(TbBaslik.Text) + DateTime.Now.Day + uzanti;

  fuResim.SaveAs(Server.MapPath(“../BlogResim/sahte” + uzanti));

  int Donusturme = 1000;

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Update Blog set BlogBaslik=@BlogBaslik, BlogYazi=@BlogYazi, BlogResmi=@BlogResmi, Tarih=@Tarih Where BlogId=” + BlogId, baglanti);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogBaslik”, TbBaslik.Text);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogYazi”, EdtBlog.Content);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogResmi”, resimadi);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“Tarih”, TbTarih.Text);

  cmd.ExecuteNonQuery();

  Response.Redirect(“Sayfalar_Blog.aspx”);

  teşekkürler

  • BilisimOgretmeni

   if bölümünden sonra else diyip

   SqlCommand cmd = new SqlCommand("Update Blog set BlogBaslik=@BlogBaslik, BlogYazi=@BlogYazi, Tarih=@Tarih Where BlogId=" + BlogId, baglanti);
   cmd.Parameters.AddWithValue("BlogBaslik", TbBaslik.Text);
   cmd.Parameters.AddWithValue("BlogYazi", EdtBlog.Content);
   cmd.Parameters.AddWithValue("Tarih", TbTarih.Text);
   cmd.ExecuteNonQuery();
   Response.Redirect("Sayfalar_Blog.aspx");


   şeklinde deneyebilirsiniz

   • Aykut

    Ama bu kez resim eklenmemiş olmuyormu ?

    • BilisimOgretmeni

     evet aynen öyle ilk olarak if (fuResim.HasFile) ile resim varsa bölümü çalışacak ona göre update yapacak else yani resim yoksa alt taraftaki resimsiz update çalışacak eskiden kayıtlı resim varsa herhangi bir değişiklik yapılmaacak

     • Aykut

      Teşkkür ederim

     • BilisimOgretmeni

      rica ederim iyi çalışmlar

 • murat ALTUNOK

  hatasını nasıl çözebilirim

 • atilla

  Üye girişi yaptıktan sonra o üyenin diğer sayfalara gecis yapıldığında üyenin ismini nasıl tasiyabiliriz

 • kadir ince

  merhaba hocam sizce hatam ne olabilir? yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 • Musa

  Pilikli arkadasın aldıgı hatanın aynısını alıyorum ve hic bir dosya ismiyle oynamadım hocam ?

 • zeynel

  Merhabalar. Dostum bunun indirme linklerinide eklermisin?

  • BilisimOgretmeni

   merhaba konu sonunda indirme linki mevcut

 • Pilikli

  İndirdim, çalıştırdığımda böyle bir hata alıyorum. Nedeni nedir hocam?

  • BilisimOgretmeni

   projede herhangi bir değişiklik yaptınız mı? ismin de vs.. şimdi indirdim bi sorun yok

 • alican

  Abi biz OledbConnection , OleDbCommand , OleDbDataReader kullanıyoruz sen çok farklı şeyler kullanmışsın onları nasıl düzenleyebilirim? Böyle olması bana karşı anlaşılmaz kılıyor ..

  • BilisimOgretmeni

   bu projede de o komutlar var zaten başka bir şey yok, hangi komutu anlamadığınızı yazarsanız açıklamaya çalışırım

 • hasanusta

  Paylaşımınız için çok teşekkürler, esen kalın.

  • BilisimOgretmeni

   ben teşekkür ederim iyi çalışmalar

 • Alkan

  sql server veritabanının kullanıldığı örnekleri de eklerseniz çok memnun oluruz

 • hasandanacı

  varsayılan parametre değeri yok
  db_adapter.Fill(ds) hata yeri

  • BilisimOgretmeni

   konu sonundaki uygulamayı indirip test ettiniz mi? bir problem olmaması lazım

   • hasan

    ha pardon yeni farketim. hocam accees veri tabanı ile profil resmi oluşturma yolu anlatılan konularda varmı?

    • BilisimOgretmeni

     🙂 yok ama ekleyebiliriz…

     • hasandanacı

      hocam benimfinalödevim var mekatronik mühendisi2 sınıf karabük danışmam gereken bir kaç şey daha var numaramı versem size ulaşabilmekiçin doğrudan(gene sıkıntı yarattı.

     • BilisimOgretmeni

      http://www.aspnetornekleri.com/iletisim adresinden sorunu yazabilirsiniz…

 • ekrem yiğiter

  hocam çalıştırdığımda oledbexception hatası alıyorum. veri tabanını mdb şeklinde 4.0 ile değiştirdim ondan olabilir mi?

  • BilisimOgretmeni

   bende değiştirdim ama sorun yok başka bir yerde değişiklik yaptınız mı acaba?

   uyegiris sayfasında
   Session[“uyeadi”] = this.txtuyeadi.Text;
   Response.Redirect(“uye.aspx”); olan satırı KullaniciAdi olarak değiştirdiniz mi

 • ekrem yiğiter

  hocam çalıştırdığımda oledbexception hatası alıyorum. veri tabanını mdb şeklinde 4.0 ile değiştirdim ondan olabilir mi?