Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme

Asp.Net ile üyelik sistemi derslerimizin sonuncusuna geldik, önceki derslerimizde Üye Giriş ve Üye Olma, Şifremi Unuttum Sayfası konularını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi üyelik sistemi son dersi Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme konusuna başlayalım.
İlk olarak üye giriş sayfasından kullanıcı adı ve şifresini doğru giren kullanıcının bilgilerini görebileceği ve isterse düzenleyebileceği profil sayfasını hazırlayalım
aspnetuyeliksistemi7
gibi bir form oluşturmamız gerekli bunun için kodlarımız..:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

    <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" 
      Text="Üye Sayfasına Hoşgeldiniz...:"></asp:Label>
      <br />

      <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
           <tr>
             <td width="140">
               <asp:Label ID="lbltuyeadi" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
             </td>
             <td width="269">
             <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltsifre" runat="server" Text="Şifre"></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblsifre" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltad" runat="server" Text="Ad"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblad" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
             </td>
             <td>
              <asp:Label ID="lblEmail" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td>
               <asp:Label ID="lbltbilgi" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
             </td>
             <td>
               <asp:Label ID="lblbilgi" runat="server"></asp:Label>
             </td>
           </tr>
        </table>
         <br />
      <asp:HyperLink ID="hplprflduzenle" runat="server" 
        NavigateUrl="uyeduzenle.aspx">Profilini Düzenle</asp:HyperLink>
    &nbsp;<asp:LinkButton ID="lnkcikis" runat="server" onclick="lnkcikis_Click" >Çıkış</asp:LinkButton>
    </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

Kullanıcı doğru üye adı ve şifre girerse sayfamızda kontrol edilecek uyan kayıt var ise yukarıdaki form içerisindeki alanlarda üye bilgileri görüntülenecek, formun altında bir bağlantı birde linkbutton var bunlardan birincisi üye profil bilgilerini düzenlemek için uyeduzenle.aspx sayfasına link için, diğeride çıkış işlemi için gerekli..
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace eklemelerinden sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }
     bilgilerigetir();
    }
    protected void bilgilerigetir()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
//*** www.aspnetornekleri.com ***//
      db_adapter = new OleDbDataAdapter();
      db_adapter.SelectCommand = db_komut;
      db_adapter.Fill(ds);
      dt = ds.Tables[0];
      db_adapter = null;
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        this.lbluyeadi.Text = dt.Rows[0]["uyeadi"].ToString();
        this.lblsifre.Text = dt.Rows[0]["sifre"].ToString();
        this.lblad.Text = dt.Rows[0]["ad"].ToString();
        this.lblEmail.Text = dt.Rows[0]["mail"].ToString();
        this.lblbilgi.Text = dt.Rows[0]["bilgi"].ToString();
      }
    }
    protected void lnkcikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session.Abandon();
      Response.Redirect("uyegiris.aspx");
    }

aspnetuyeliksistemi8
Üye giriş yaptı bilgilerini görüntüledi ama şifresini yada diğer bilgilerini değiştirmek istiyor ne yapmamız lazım , sayfanın altında yer lana biraz önce bahsettiğim uyeduzenle.aspx sayfasını hazırlayacağız..
aspnetuyeliksistemi9
form görüntümüz yukarıdaki gibi olacak bunun için gerekli olan kodlarımız..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları, www.AspNetOrnekleri.com
  </title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Label ID="lblbaslik" runat="server" Font-Size="X-Large" Text="Bilgilerini Düzenle"></asp:Label>
  <br />
  <asp:Panel ID="pnlbilgiler" runat="server">
    <asp:Label ID="lbldurum" runat="server"></asp:Label>
    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="449">
      <tr>
        <td width="140">
          <asp:Label ID="lblTitleUsername" runat="server" Text="Üye Adı"></asp:Label>
        </td>
        <td width="269">
          <asp:Label ID="lbluyeadi" runat="server"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitlePassword" runat="server" Text="Şifre:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifre" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqsifre" runat="server" ControlToValidate="txtsifre"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleConPassword" runat="server" Text="Şifre Tekrar:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtsifretekrar" runat="server" TextMode="Password" Width="112px"></asp:TextBox>
          &nbsp;<asp:CompareValidator ID="regsifretekrar" runat="server" ControlToCompare="txtsifre"
            ControlToValidate="txtsifretekrar" ErrorMessage="* Şifreler Uyuşmuyor"></asp:CompareValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleName" runat="server" Text="Adınız:"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" Width="191px"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqad" runat="server" ControlToValidate="txtad" Display="Dynamic"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblTitleEmail" runat="server" Text="Email : "></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="ReqEmail" runat="server" ControlToValidate="txtEmail"
            Display="Dynamic" ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
          &nbsp;<asp:RegularExpressionValidator ID="RegEmail" runat="server" ErrorMessage="* Geçersiz Email"
            ControlToValidate="txtEmail" Display="Dynamic" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <asp:Label ID="lblCountry" runat="server" Text="Kısa Bilgi"></asp:Label>
        </td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtbilgi" runat="server" Width="190px" Height="63px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
          <asp:RequiredFieldValidator ID="Reqbilgi" runat="server" ControlToValidate="txtbilgi"
            ErrorMessage="* Gerekli"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <br />
    <asp:Button ID="btnguncelle" runat="server" Text="Güncelle" 
      Style="height: 26px" onclick="btnguncelle_Click" />
    &nbsp;
  </asp:Panel>
  <asp:Panel ID="pnlsonuc" runat="server">
    <asp:Label ID="lblFinish" runat="server" Text="Bilgileriniz Güncellendi"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:HyperLink ID="hplLogin" runat="server" NavigateUrl="~/uye.aspx">Üye Ana Sayfa</asp:HyperLink>
  </asp:Panel>
  </form>
</body>
</html>
<!-- Asp.Net Örnekleri, Asp.Net Dersleri, Asp.Net Uygulamları http://www.AspNetOrnekleri.com -->

aspnetuyeliksistemi10
Üye istediği bilgileri düzenledi Güncelle butona bastı şimdi kod sayfamızı yazıyoruz, yine
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace lerini eklemeyi unutmuyoruz..

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      if (Convert.ToString(Session["uyeadi"]) == "")
      {
        Response.Redirect("uyegiris.aspx");
        Response.End();
      }

      this.pnlbilgiler.Visible = true;
      this.pnlsonuc.Visible = false;

      if (!Page.IsPostBack)
      {
        bilgilerigoster();
      }
    }
    protected void bilgilerigoster()
    {
      DataTable dt = null;
      DataSet ds = new DataSet();
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      OleDbConnection db_baglanti;
      OleDbCommand db_komut;
      OleDbDataAdapter db_adapter = null;
      OleDbDataReader db_reader = null;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_reader =db_komut.ExecuteReader();
      if (db_reader.HasRows)
      {
        db_reader.Read();
        this.lbluyeadi.Text =db_reader["uyeadi"].ToString();
        this.txtad.Text = db_reader["ad"].ToString();
        this.txtEmail.Text = db_reader["mail"].ToString();
        this.txtbilgi.Text = db_reader["bilgi"].ToString();
      }
      db_reader.Close();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
    }

    protected void btnguncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection db_baglanti = null;
      OleDbCommand db_komut = null;
      OleDbDataReader dtReader = null;
      string deneme = Session["uyeadi"].ToString();
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/uye.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      string sorgu = "SELECT * FROM bilgiler WHERE mail=@mail and uyeadi<>@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"].ToString();
      dtReader = db_komut.ExecuteReader();
      if (dtReader.HasRows)
      {
        this.lbldurum.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.lbldurum.Text = "Mail Adresi zaten var!!!";
      }
      //'*** www.aspnetornekleri.com ***//
      string sorgu1 = "Update bilgiler set sifre=@sifre,ad=@ad,mail=@mail,bilgi=@bilgi where uyeadi=@uyeadi";
      db_komut = new OleDbCommand(sorgu1, db_baglanti);
      db_komut.Parameters.Add("@sifre", OleDbType.VarChar).Value = this.txtsifre.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@ad", OleDbType.VarChar).Value = this.txtad.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@mail", OleDbType.VarChar).Value = this.txtEmail.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@bilgi", OleDbType.VarChar).Value = this.txtbilgi.Text;
      db_komut.Parameters.Add("@uyeadi", OleDbType.VarChar).Value = Session["uyeadi"];
      db_komut.ExecuteNonQuery();
      db_baglanti.Close();
      db_baglanti = null;
      this.pnlbilgiler.Visible = false;
      this.pnlsonuc.Visible = true;
    }

Asp.Net ile üyelik sistemini bitirmiş oluyoruz. Projenin çalışan halini buradanindirebilirsiniz…
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 1 – Üye Giriş ve Üye Olma
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 2 – Şifremi Unuttum Sayfası
Asp.Net Üyelik Sistemi Ders 3 – Üye Profil Sayfası ve Profil Güncelleme

 • Hüseyin Sonel

  Hocam yardımcı olur musunuz hata ıcın

  • BilisimOgretmeni

   hata ne acaba

   • Hüseyin Sonel

    BU HOCAM

 • Aykut

  Merhaba; bu şekilde bir düzenleme yaptım, fakat benim projemde üye resmi’de mevcut, düzenle dediğimde üye fotoğrafını yeniden seçmezse eski fotoğrafı siliniyor, bunu nasıl engelleyebilirim ? yani üye fotoğrafını fileupload’tan seçmediği sürece veri tabanında eski fotoğraf kaydı kalsın istiyorum

  örnek kodlarım:

  string resimadi = “”;

  string uzanti = “”;

  if (fuResim.HasFile)

  {

  uzanti = Path.GetExtension(fuResim.PostedFile.FileName);

  resimadi = Ayarlar.UrlSeo(TbBaslik.Text) + DateTime.Now.Day + uzanti;

  fuResim.SaveAs(Server.MapPath(“../BlogResim/sahte” + uzanti));

  int Donusturme = 1000;

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Update Blog set BlogBaslik=@BlogBaslik, BlogYazi=@BlogYazi, BlogResmi=@BlogResmi, Tarih=@Tarih Where BlogId=” + BlogId, baglanti);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogBaslik”, TbBaslik.Text);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogYazi”, EdtBlog.Content);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“BlogResmi”, resimadi);

  cmd.Parameters.AddWithValue(“Tarih”, TbTarih.Text);

  cmd.ExecuteNonQuery();

  Response.Redirect(“Sayfalar_Blog.aspx”);

  teşekkürler

  • BilisimOgretmeni

   if bölümünden sonra else diyip

   SqlCommand cmd = new SqlCommand("Update Blog set BlogBaslik=@BlogBaslik, BlogYazi=@BlogYazi, Tarih=@Tarih Where BlogId=" + BlogId, baglanti);
   cmd.Parameters.AddWithValue("BlogBaslik", TbBaslik.Text);
   cmd.Parameters.AddWithValue("BlogYazi", EdtBlog.Content);
   cmd.Parameters.AddWithValue("Tarih", TbTarih.Text);
   cmd.ExecuteNonQuery();
   Response.Redirect("Sayfalar_Blog.aspx");


   şeklinde deneyebilirsiniz

   • Aykut

    Ama bu kez resim eklenmemiş olmuyormu ?

    • BilisimOgretmeni

     evet aynen öyle ilk olarak if (fuResim.HasFile) ile resim varsa bölümü çalışacak ona göre update yapacak else yani resim yoksa alt taraftaki resimsiz update çalışacak eskiden kayıtlı resim varsa herhangi bir değişiklik yapılmaacak

     • Aykut

      Teşkkür ederim

     • BilisimOgretmeni

      rica ederim iyi çalışmlar

 • murat ALTUNOK

  hatasını nasıl çözebilirim

 • atilla

  Üye girişi yaptıktan sonra o üyenin diğer sayfalara gecis yapıldığında üyenin ismini nasıl tasiyabiliriz

 • kadir ince

  merhaba hocam sizce hatam ne olabilir? yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 • Musa

  Pilikli arkadasın aldıgı hatanın aynısını alıyorum ve hic bir dosya ismiyle oynamadım hocam ?

 • zeynel

  Merhabalar. Dostum bunun indirme linklerinide eklermisin?

  • BilisimOgretmeni

   merhaba konu sonunda indirme linki mevcut

 • Pilikli

  İndirdim, çalıştırdığımda böyle bir hata alıyorum. Nedeni nedir hocam?

  • BilisimOgretmeni

   projede herhangi bir değişiklik yaptınız mı? ismin de vs.. şimdi indirdim bi sorun yok

 • alican

  Abi biz OledbConnection , OleDbCommand , OleDbDataReader kullanıyoruz sen çok farklı şeyler kullanmışsın onları nasıl düzenleyebilirim? Böyle olması bana karşı anlaşılmaz kılıyor ..

  • BilisimOgretmeni

   bu projede de o komutlar var zaten başka bir şey yok, hangi komutu anlamadığınızı yazarsanız açıklamaya çalışırım

 • hasanusta

  Paylaşımınız için çok teşekkürler, esen kalın.

  • BilisimOgretmeni

   ben teşekkür ederim iyi çalışmalar

 • Alkan

  sql server veritabanının kullanıldığı örnekleri de eklerseniz çok memnun oluruz

 • hasandanacı

  varsayılan parametre değeri yok
  db_adapter.Fill(ds) hata yeri

  • BilisimOgretmeni

   konu sonundaki uygulamayı indirip test ettiniz mi? bir problem olmaması lazım

   • hasan

    ha pardon yeni farketim. hocam accees veri tabanı ile profil resmi oluşturma yolu anlatılan konularda varmı?

    • BilisimOgretmeni

     :) yok ama ekleyebiliriz…

     • hasandanacı

      hocam benimfinalödevim var mekatronik mühendisi2 sınıf karabük danışmam gereken bir kaç şey daha var numaramı versem size ulaşabilmekiçin doğrudan(gene sıkıntı yarattı.

     • BilisimOgretmeni

      http://www.aspnetornekleri.com/iletisim adresinden sorunu yazabilirsiniz…

 • ekrem yiğiter

  hocam çalıştırdığımda oledbexception hatası alıyorum. veri tabanını mdb şeklinde 4.0 ile değiştirdim ondan olabilir mi?

  • BilisimOgretmeni

   bende değiştirdim ama sorun yok başka bir yerde değişiklik yaptınız mı acaba?

   uyegiris sayfasında
   Session[“uyeadi”] = this.txtuyeadi.Text;
   Response.Redirect(“uye.aspx”); olan satırı KullaniciAdi olarak değiştirdiniz mi

 • ekrem yiğiter

  hocam çalıştırdığımda oledbexception hatası alıyorum. veri tabanını mdb şeklinde 4.0 ile değiştirdim ondan olabilir mi?