Asp.Net Excel Dosyası Yükleme ve Asp.net Excel Dosyası Okuma

Asp.net ile Dosya yükleme işlemlerinden burada bahsetmiştik, şimdi ise hazırlanan bir excel dosyasını sunucuya yükleme ve dosya içeriğini GridView içerisinde görüntüleme işlemleri için bir örnek yapacağız.
İlk olarak yüklenecek olan excel dosyasını hazırlıyoruz
excelokuma
Daha sonra uygulamamıza bir fileupload,bir buton ve gridview eklemek için gerekli kodları yazıyoruz.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
  <form id="form2" runat="server">
  <div>
    <p>
      <asp:Label ID="Label1" runat="server">Excel Dosya Yükleme ve Okuma</asp:Label></p>
    <asp:FileUpload ID="fileupload" runat="server" /><br />
    <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Kaydet" OnClick="dosya_kaydet" />
    <asp:DataGrid ID="DataGrid1" runat="server" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None">
      <FooterStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <SelectedItemStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="Navy" />
      <PagerStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="#333333" HorizontalAlign="Center" />
      <AlternatingItemStyle BackColor="White" />
      <ItemStyle BackColor="#FFFBD6" ForeColor="#333333" />
      <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    </asp:DataGrid>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Daha sonra Kaydet butonu için gerekli olan kodlarımız yazıyoruz.

 protected void dosya_kaydet(object sender, EventArgs e)
    {
      string dosyayolu = fileupload.PostedFile.FileName;
      string klasor = Request.PhysicalApplicationPath + "App_Data\\";
      fileupload.SaveAs(klasor + fileupload.FileName);
      string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/" + dosyayolu + ";Extended Properties=Excel 12.0;";
      OleDbConnection objConn = new OleDbConnection(connectionString);
      objConn.Open();
      String sorgu = "SELECT * FROM [Sayfa1$]";
      OleDbCommand objCmdSelect = new OleDbCommand(sorgu , objConn);
      OleDbDataAdapter objAdapter1 = new OleDbDataAdapter();
      objAdapter1.SelectCommand = objCmdSelect;
      DataSet objDataset1 = new DataSet();
      objAdapter1.Fill(objDataset1, "ExcelData");
      DataGrid1.DataSource = objDataset1;
      DataGrid1.DataBind();
      objConn.Close();
    }

dosyaların yükleneceği klasör olarak App_Data’yı seçtik bunun için projenize sağ tıklayıp Add-Add Asp.net Folder- App_Data seçeneklerini izlemeniz gerekiyor.
excelokunana
kod sayfamızda dikkat ederseniz yüklediğimiz excel dosyasını bir veri tabanı gibi kullandık bunun için projemize

using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlClient;

satırlarını eklememiz gerekiyor.

Excel dosyasından bilgileri “String sorgu = “SELECT * FROM [Sayfa1$]”;” satırı ile okuyoruz Burada Sayfa1 bilgilerin okunacağı excel sayfasını gösteriyor. Eğer tüm alanları değilde belli sütunları okumak istiyorsanız String sorgu = “SELECT TCNo,CepTel,Adresi FROM [Sayfa1$]”; gibi değiştirebilirsiniz sorguyu.