Asp.net Gridview Silme İşlemi

Asp.net ile gridview üzerinde görüntülenen kayıtları silmek için Gridview nesnesinin ShowDeleteButton özelliğini true yapmamız gerekiyor ama sadece bu yeterli değil tabi silme butonunu aktif hale getirdikten sonra birde silme işlemi için gerekli olan SQL kodlarını yazmamız gerekiyor bu kodları da SqlDataSource nesnesinin DeleteCommand özelliğinine “Delete [kayit] Where [id]=@id” sorgusunu ekliyoruz buradki kayit benim tablomun ismi sizde kendinize göre düzenleyebilirsiniz…
gridviewsil

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Silme.aspx.cs" Inherits="gridview.Silme" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>http://www.aspnetornekleri.com/</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" AllowSorting="True" CellPadding="4" DataKeyNames="id" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None" >
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
     <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" DeleteText="Sil"/>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
       <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
       <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
       <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
       <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
     </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT [id],[ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]" 
      DeleteCommand="Delete [kayit] Where [id]=@id">
   </asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>