GridView ile XML Verileri Okuma, Ekleme, Silme ve Düzenleme İşlemleri

Başlık gayet açık lafı fazla uzatmadan GridView ile Xml verilerini Listeleme, Ekleme, Silme ve Düzenleme işlemleri nasıl yapacağız hemen bir uygulama ile anlatmaya çalışalım. İlk olarak üzerinde işlem yapacağımız Xml dosyamızı oluşturuyoruz ve ogrencibilgileri.xml olarak kaydediyoruz.

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ogrenciler>
 <ogrenci>
  <adsoyad>Ahmet Ay</adsoyad>
  <ogrno>111</ogrno>
  <bolum>Bilişim Teknolojileri</bolum>
  <sinif>12-A</sinif>
 </ogrenci>
 <ogrenci>
  <adsoyad>Lale Gül</adsoyad>
  <ogrno>222</ogrno>
  <bolum>Bilişim Teknolojileri</bolum>
  <sinif>12-A</sinif>
 </ogrenci>
</ogrenciler>

Görüldüğü gibi Xml dosyamızda öğrencilerin adsoyad,no, bölüm ve sınıf bilgileri tutulmaktadır, XML bilgilerini görüntülemek için Default.aspx sayfamıza bir GridView ekleyeceğiz yalnız ekleme,silme ve güncelleme işlemleri için GridView’in OnRowDeleting,OnRowEditing,OnRowUpdating ve OnRowCommand olaylarını aktif hale getiriyoruz kodlarımız..:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com Gridview XML işlemleri</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div><!-- www.aspnetornekleri.com -->
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
      OnRowEditing="GridView1_RowEditing" OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating" OnRowCommand="GridView1_RowCommand"
      ShowFooter="True" Width="400px" 
      OnRowCancelingEdit="GridView1_RowCancelingEdit" CellPadding="4" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None">
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
      <Columns>
        <asp:TemplateField HeaderText="Öğrenci Adı Soyadı">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("adsoyad") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtadsoyad" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
          </FooterTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("adsoyad") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Öğrenci No">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("ogrno") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtogrno" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
          </FooterTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("ogrno") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Bölüm">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("bolum") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtbolum" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
          </FooterTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("bolum") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Sınıfı">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("sinif") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtsinif" runat="server" Width="100"></asp:TextBox>
          </FooterTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("sinif") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField ShowHeader="False">
          <EditItemTemplate>
            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update"
              Text="Güncelle"></asp:LinkButton>
            &nbsp;<asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel"
              Text="İptal"></asp:LinkButton>
          </EditItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:LinkButton ID="btnInsert" runat="server" CommandName="insert">Ekle</asp:LinkButton>
          </FooterTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Edit"
              Text="Düzenle"></asp:LinkButton>
          </ItemTemplate>
          <ItemStyle Width="120px" />
        </asp:TemplateField>
        <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" DeleteText="Sil" />
      </Columns>
      <EditRowStyle BackColor="#999999" />
      <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
      <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
      <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
    </asp:GridView>
  </div><!-- www.aspnetornekleri.com -->
  </form>
</body>
</html>

grdiviewxml
Xml dosyası üzerinde veri kaynağı gibi işlem yapabilmemiz için Default.aspx.cs dosyamıza using System.Data; namespace’sini ekliyoruz
1-Xml dosyasını okuma ve Bilgileri GridView’de Listeleme

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
        bilgilerigetir();
    }
     //www.aspnetornekleri.com
    private void bilgilerigetir()
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds.ReadXml(Server.MapPath("ogrencibilgileri.xml"));
      GridView1.DataSource = ds;
      GridView1.DataBind();
    }

2-Düzenleme işlemi için yazacağımız kodlar

protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
    {
      GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
      bilgilerigetir();
    }

3-İptal işlemi için yazacağımız kodlar

protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
    {
      GridView1.EditIndex = -1;
      bilgilerigetir();
    }

4-Güncelleme işlemi

 //www.aspnetornekleri.com
    protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
    {
      int i = GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex;
      string adsoyad = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox1")).Text;
      string ogrno = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox2")).Text;
      string bolum = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox3")).Text;
      string sinif = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox4")).Text;
      GridView1.EditIndex = -1;
      bilgilerigetir();
      DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
      ds.Tables[0].Rows[i]["adsoyad"] = adsoyad;
      ds.Tables[0].Rows[i]["ogrno"] = ogrno;
      ds.Tables[0].Rows[i]["bolum"] = bolum;
      ds.Tables[0].Rows[i]["sinif"] = sinif;
      ds.WriteXml(Server.MapPath("ogrencibilgileri.xml"));
      bilgilerigetir();
    }

5-Silme İşlemi

 protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
    {
      bilgilerigetir();
      DataSet ds = (DataSet)GridView1.DataSource;
      ds.Tables[0].Rows[GridView1.Rows[e.RowIndex].DataItemIndex].Delete();
      ds.WriteXml(Server.MapPath("ogrencibilgileri.xml"));
      bilgilerigetir();
    }

6 ve Son olarak Ekleme işlemi

//www.aspnetornekleri.com
    protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
    {
      if (e.CommandName == "insert")
      {
        string adsoyad = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtadsoyad")).Text;
        string ogrno = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtogrno")).Text;
        string bolum = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtbolum")).Text;
        string sinif = ((TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtsinif")).Text;
        bilgilerigetir();
        DataSet ds = GridView1.DataSource as DataSet;
        DataRow dr = ds.Tables[0].NewRow();
        dr[0] = adsoyad;
        dr[1] = ogrno;
        dr[2] = bolum;
        dr[3] = sinif;
        ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
        ds.AcceptChanges();
        ds.WriteXml(Server.MapPath("ogrencibilgileri.xml"));
        bilgilerigetir();
      }
    }

Ve Sonuç…:
gridviewxml

GridView ile XML İşlemleri İndir