SomaKurdela

Asp.Net Gridview Seçili Satırı Renklendirme

Gridview ile seçilen bir satırı diğer satırlardan ayırabilmenin en kolay yolu seçilen satırın zemin rengini değiştirmektir. Gridview seçili satırı renklendirmek için Gridview’in OnSelectedIndexChanged event’ını kullanacağız , satırları seçebilmek içinde Gridview üzerine Select komutunu uygulayabileceğimiz bir sütun ekliyoruz.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" HeaderStyle-ForeColor="White"
  runat="server" OnSelectedIndexChanged = "secilenirenklendir">
  <Columns>
    <asp:ButtonField Text = "Seç" CommandName = "Select" />
  </Columns>
    </asp:GridView>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Kod kısmında page_load olayında gridview içerisini doluruyoruz, daha sonra Gridview’in OnSelectedIndexChanged olayına yazdığımız secilenirenklendir metodu ile Gridviewde Seçilin Satırı Renklendirme işlemini yapıyoruz. Kodlarımızın çalışabilmesi için
namespace kısmına
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing; ekliyoruz…

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/personel.accdb"));
      baglanti.Open();
      //www.aspnetornekleri.com
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Select ADI,GOREVI,UCRET,GIRIS_TAR from personel", baglanti);
      GridView1.DataSource = komut.ExecuteReader();
      GridView1.DataBind();
      baglanti.Close();
    }
    protected void secilenirenklendir(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows)
      {
        if (row.RowIndex == GridView1.SelectedIndex)
        {
          row.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#A1DCF2");
        }
        else
        {
          row.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");
        }
      }
    }

gridviewsecilirenkli Asp.Net Gridview Seçili Satırı Renklendirme