Asp.Net GridView Checkbox ile Mesaj ,Haber yada Yorum Onaylama ,Yayınlama

Bir ziyaretçi defteri yada bir yorum sistemi yaptınız girilen yorumların yada haberlerin onay durumunu checkboxların tıklanma durumuna göre otomatik olarak yayınlamasını sağlamak haberleri veya yorumları tek tek düzenleme işlemini daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Şimdi Bu konu ile ilgili bir uygulama yapalım ilk olarak aşağıdaki özelliklerde bir tablo içeren bir veritabanı oluşturalım
aspnetgridviewonay
daha sonra bu tabloya örnek olması açışıdan bir kaç bilgi ekleyelim
aspnetgridviewonay1
Veritabanı bağlantısını web.config dosyasında saklayacağız bunun için web.config dosyasını açıp düzenliyoruz

<configuration>
 <connectionStrings>
   <add name="ogrencitakipConnectionString" connectionString="Data Source=sunucunuz;Initial Catalog=veritabaniismi;Integrated Security=True"
   providerName="System.Data.SqlClient" />
 </connectionStrings>
 <system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
 </system.web>
</configuration>

Config dosyasını siz kendi sunucu ve veritabani ismine göre düzenleyin.
Daha sonra projemizi açıp bilgileri görüntülemek için bir gridview ekleyip birinci sütünuna itemtemplate yardımıya onay durumunu görüntülemek ve değiştirmek için bir Checkbox ekleyelim

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSource1">
      <Columns>
      <asp:TemplateField>
      <ItemTemplate>
      <asp:CheckBox ID="chkbox" runat="server" 
          Checked='<%#Convert.ToBoolean(Eval("onay"))%>' 
          oncheckedchanged="chkbox_CheckedChanged" AutoPostBack="true" />
      </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" ReadOnly="True" 
          SortExpression="id" />
        <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
        <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
        <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
        <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
        <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
        <asp:CheckBoxField DataField="onay" HeaderText="onay" SortExpression="onay" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrencitakipConnectionString %>" 
      SelectCommand="SELECT * FROM [kayit]"></asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

aspnetgridviewonay2
kod sayfamızda Checkbox’ın ilk durumunu kontrol ederek true ise false, false ise true dönüşümü yapıyoruz daha sonra bu değişikliğinin veritabanında uygulanabilmesi için update komutu ile işlemi bitiriyoruz. komutların içindeki ConnectionString ve Tablo isimlerini kendinize göre düzenleyin… ve koldarımızı Checkbox’ın checkedchanged olayına yazıyoruz…

protected void chkbox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
CheckBox chkbox = (CheckBox)sender;
GridViewRow Satir = (GridViewRow)chkbox.NamingContainer;
int EID = Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[Satir.RowIndex].Value);
bool Onay;
if (chkbox.Checked == true)
{ Onay = true; }
else
{
  Onay = false;
}//www.aspnetornekleri.com
string baglanti = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ogrencitakipConnectionString"].ConnectionString;
SqlConnection c = new SqlConnection(baglanti);
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = c;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText = "onay";
if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
  cmd.Connection.Open();
string sorgu1 = "Update kayit set onay=@onay where id=@id";
cmd = new SqlCommand(sorgu1, c);//www.aspnetornekleri.com
cmd.Parameters.AddWithValue("id", SqlDbType.Int).Value = EID;
cmd.Parameters.AddWithValue("onay", SqlDbType.Bit).Value = Onay;
cmd.ExecuteNonQuery();
cmd.Connection.Close();
GridView1.DataBind();
    }

sayfamızı çalıştırıp Checkbox durumları değiştirdiğimizde durumların veritabanında da değiştiğini görebilirsiniz.
aspnetgridviewonay3