Asp.net Gridview Güncelleme

Asp.net ile kullanıcıya liste halinde verilen bilgiler üzerinde dinamik olarak güncelleme işlemini yaptırbilmek mümkün bunun için Gridview ile ilişkilendirdiğimiz SqlDataSource nesnesine UpdateCommand yazıp Gridview’in Edit butonunu aktif hale getirmemiz yeterli
gridviewguncelle
Güncelleme işlemi için “” UpdateCommand=”UPDATE [kayit] SET [ad] = @ad , [soyad] = @soyad , [sinif] = @sinif , [tcno]=@tcno , [adres]=@adres WHERE [id] = @id”” satırını SqlDataSource’e ekliyoruz güncelle butonu içinse
satırını kullanacağız.

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="guncelle.aspx.cs" Inherits="gridview.guncelle" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" AllowSorting="True" CellPadding="4" DataKeyNames="id" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None" 
      onrowdatabound="GridView1_RowDataBound">
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
     <asp:CommandField ShowEditButton="true" EditText="Düzenle" CancelText="İptal" UpdateText="Güncelle"/>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
       <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
       <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
       <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
       <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
     </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT [id],[ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]" 
     UpdateCommand="UPDATE [kayit] SET [ad] = @ad , [soyad] = @soyad , [sinif] = @sinif , [tcno]=@tcno , [adres]=@adres 	WHERE [id] = @id">
   </asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
 • Emre

  İnternette bir ton ıvır zıvır grid update ler böylesini daha hiç görmedim bir günüm gitti bulamadım. Canım çıktı.En sonunda bunu buldum. Çok sağol

 • güngör

  bu makale çok işime yaradı çok Teşekkür ederim kardeş

  • BilisimOgretmeni

   rica ederim iyi çalışmalar