Asp.net GridView ile Satırları Sürükle Bırak (Drag and Drop Rows)

Asp.net GridView ile listelenen kayıtların tablodaki yerlerini kullanıcıların satırları sürükle bırak yöntemeiyle değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Asp.net ile beraber jQwery kullanacağız. İlk Olarak jQuery ve TableDNd dosyalarını indiriyoruz ve projemize ekleyip aşağıdaki kodları yazıyoruz.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="gridview.WebForm2" %>
<a href="http://www.aspnetornekleri.com/wp-content/uploads/gridviewsurukle.jpg"><img src="http://www.aspnetornekleri.com/wp-content/uploads/gridviewsurukle.jpg" alt="gridviewsurukle" width="463" height="337" class="alignnone size-full wp-image-143" /></a><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
  body
  {
    font-family: Arial;
    font-size : 10pt;
  }
  .surukle
  {
    font-family: Arial;
    font-size : 14pt;
    color : Red !important;
    background-color : yellow !important;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.min.js" ></script>
  <script type="text/javascript" src="jquery.tablednd.js" ></script>
  
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    $(document).ready(function () {
      $("#<%=GridView1.ClientID%>").tableDnD({
        onDragClass: "surukle"
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" CellPadding="4" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None">
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
       <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
       <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
       <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
       <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
     </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT [id],[ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]">
   </asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

gridviewsurukle